Info till leverantör

Om fakturan ska skickas via e-post är e-postadressen för detta: reception@tvno.se. Faktura får skickas först efter fullgjord leverans – om inte annat avtalats om. Vid delleverans får leverantören endast fakturera levererade produkter. Priset ska inkludera samtliga till uppdraget hörande kostnader.

Av fakturan ska tydligt framgå:

 • TvNo beställningsnummer;
 • leverantörens ref nummer;
 • artikelnummer;
 • artikelbenämning;
 • nettopris per styck;
 • nettopris per artikelrad;
 • antal per artikel;
 • moms;
 • totalt pris.

Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.

Betalningsvillkor

Betalning sker 30 dagar efter komplett godkänd leverans och faktura. Betalning av faktura innebär inte per automatik detsamma som godkännande av leveransen. Om TvNo inte betalar faktura i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser.

Förpacknings- och märkningskrav

 • Textilier ska levereras enkelt vikta, och olika plaggslag får inte blandas i samma kartong;
 • på varje förpackning/kartong SKALL anges innehåll, artikelnummer ev storlek, och antal.

Leveransvillkor – leveranstid – leveransplan

 • Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt lev) angiven lev adress, om inte annat avtalats.
 • Följesedel, med beställarens ordernummer, ska vara fäst, väl synlig utanpå transportförpackning.
 • Vid leveranser på pall bör EUR-pall användas. Stadig engångspall kan accepteras. Maximal pallhöjd 1,9 m maxvikt 600 kg. Enskild transportförpackning får ej överstiga 10/20 kg. Överhäng får ej förekomma.
 • Om blandat gods förekommer på samma pall ska det framgå av följesedel och märkning på pall.
 • Gods som anländer till TvNo i trasigt, skadat eller smutsigt ytteremballage kommer att returneras.
 • Överenskomna leveransdagar ska hållas. Leveranser ska ske under ordinarie arbetstid – måndag – torsdag mellan kl 07.30 – 15.00, fredag 07.30 – 13.00. Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då leverantören mottagit beställningen till den dag godset kan garanteras vara levererade till angiven leveransadress.
 • Upprättas leveransplan utgör den en del av detta avtal.

Leveransförsening och vite

Med leveransförsening avses försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen. Om leveransförsening inte kan undvikas ska leverantören omgående meddela TvNo, som då kan besluta om senareläggning av leverans kan accepteras. Om så ej är fallet har leverantören rätt att leverera, av TvNo godkänd, likvärdig produkt utan merkostnad för TvNo.

I de fall leverantören inte kan tillhandahålla likvärdig produkt äger TvNo rätt, att efter meddelande till leverantören, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör.

Då leverantören ej har avhjälpt leveransförseningen enligt ovan är TvNo berättigad att av leverantören erhålla vite i enlighet med ALOS 05. Vite ska utgå under högst 4 veckor, med 5% per arbetsvecka för den del av leveransen som försenats.

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se